Industriarbeten i Sverige

I takt med att den globala ekonomin har haft några tuffa år och fortfarande är i något av en stagnerad fas, är det svårt för många företag att vissa god tillväxt. Detta gäller företag inom de flesta industrier och påverkar utbudet av tillgängliga industriarbeten. Det ekonomiska läget i världen drabbar främst de bolagen som är beroende av internationell export av varor och tjänster. Dock menar SEB i deras prognoser om framtiden att de svenska industribolagen står väl rustade för en framtida tillväxt, även om den inte kommer att vara lika stark som vi har sett de tidigare åren. De stora vinnarna verkar bli bolag som utför industriarbeten.

Industriarbeten är knappast hotade på lång sikt

Industriarbeten inte i fara trots tuffa tider

Företagen inom industrisektorn är inte på något sätt ensamma om att numera tvingas till att planera för minskade volymer i försäljning, produktion och tillväxt i allmänhet. 2016 verkar bli ett år där de flesta bolagen får trycka på bromspedalen sett till dessa faktorer. Man ser inte att antalet industriarbeten kommer sjunka markant tack vare en relativt stabil efterfrågan internationellt. Värre är det i till exempel PR-branschen som väntas backa med hela 19 procent, samt energibranschen som väntas försvagas med 13 procent.

Vissa delar av tillverknings- och utvinningsindustrin kommer att behöva skära ner en aning på sina kostnader. Gruvindustrin har länge successivt minskat sina investeringsvolymer. 2014 tvingades de bolag som är aktiva inom utvinning i gruvor strama åt sina investeringar med hela 25 procent. Detta fick en stark påverkan på antalet jobb och industriarbeten som kunde erbjudas inom just denna del av branschen. Dock är det bevisat från studier att de bolag som investerar i tuffa tider växer snabbare när konjunkturen har vänt.

Ska man vara orolig framöver?

Över hela 40 procent av alla svenska industriföretag är djupt oroade för hur den globala tillväxten de kommande tolv månaderna kommer att se ut. Denna siffra var ungefär hälften om man jämför med samma period förra året. Den största oron ligger i att bolagen ute i Europa kommer ha svårt med sina kassaflöden och inte kommer kunna göra investeringar framöver. Detta påverkar i sin tur industriarbeten i Sverige på både kort och lång sikt och det skapar en viss stress i branschen.

Man kan tro att svenska företag bryr sig för mycket om omvärlden men Sverige är faktiskt ett av de länder som är mest beroende av omvärlden när det kommer till export och affärer i allmänhet. Mycket av detta beror på de typer av produkter och råvaror som vi säljer i Sverige. En stor del av detta faktum ligger i att Sverige fortfarande har den svenska kronan och inte är med i EMU. Industriarbeten verkar dock inte minska allt för mycket de kommande tre åren.

Långsiktigt finns det ingen anledning till oro

Precis som med alla branscher och industrier kommer det finnas upp- och nedgångar om man ser till efterfrågan och hur mycket kunder är villiga att betala för vissa produkter och tjänster. Antalet utannonserade och lediga industriarbeten på de stora och medelstora bolagen i Sverige väntas sjunka med bara ett par procent de kommande året. När ekonomin stabiliseras – vilket den alltid har gjort sett till historien – ser vi troligtvis en stabiliserad trend framöver. Detta innebär ett ökat antal jobb och en ekonomi som växer.